×

Product was successfully added to your shopping cart.

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser eller produkter til erhvervskunder

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler vedr. Øgendahls Maskinfabrik A/S*, CVR-nummer 76787018, indenfor salg og levering af serviceydelser i form af reparationer og service af foderproduktionsmaskiner, siloanlæg og lignende til landbrugsbranchen.

*Herefter omtalt som ”ØM” eller ”Virksomheden”.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med ØMs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for ØMs salg og levering af serviceydelser til den respektive kunde. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til ØM udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1 Standard. De serviceydelser, som ØM sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.2 Kundens medvirken. Kunden skal give ØM adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

3.3 Lovgivning og standarder. ØM er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor ØM bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Kørsel. Kørsel i ØM’s egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af ØM.

4.3 Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser betales af ØM.

4.4 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser inden den angivne udløbsfrist på fremsendte faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.5 Ordrer over 100.000 kr. Ved ordre og beløb over 100.000 kr. betales 30 % aconto af beløbet med 7 dages netto forud. De resterende 70% betales med 14 dages kredit fra levering, med mindre andet er aftalt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som ØM er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.3 Administrationsgebyr. Ved overskridelse af betalingsfristen fremsendes kontoudtog til kunden, på kontoudtoget fremgår en sidste frist for betaling og herefter pålægges administrationsgebyr på 100 kr. pr. rykker.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er ØM i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre ØM meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til ØM skriftligt eller pr. telefon. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (1) Kundens navn, (2) Adresse for hvor arbejdet skal udføres, (3) telefonnummer, (4) mailadresse til fakturering, (5) andre nødvendige oplysninger for at ydelsen kan udføres.

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde ØM.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden ØM’s accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis ØMs bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af ØMs skriftlige ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. 

7.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til ØM. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til ØM, kan den ikke senere gøres gældende. 

7.3 Det er kundens ansvar at sørge for følgende en kørbar vej for en lastbil op til 20 m., der hvor produktet skal opstilles samt mulighed for at koble sættevogn fra, så lastbilen kan holde ved siden af. Kunden sikrer en passende adgang til byggepladsen, bæredygtigt gulv, tilstrækkelig plads til aflæsning og ordentlige arbejdsforhold til montagearbejdet. Kunden er forpligtet til at levere elektricitet, mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed m.v.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis ØM undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til ØM. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i acceptabelt tidsrum efter leveringen. For reservedele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 12 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser. ØMs garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (1) almindelig slitage, (2) brug i strid med ØMs instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (3) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (4) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til ØM. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som ØM beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. 

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at ØM har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til ØM. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9. Mandetimer og kørsel godtgøres ikke.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan ØMs ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 20% af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis ØM har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 

10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er ØM ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører ØM.

11.2 Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11.3 Krænkelse. ØM er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over ØMs fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 0. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 0-12.1 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende lov og værneting

13.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2  Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved retten i Holstebro.